Bases BORSA funcionari interí (Administratiu)

NOVA INFORMACIÓ: Data de publicació al web municipal: 28.12.2017

RESOLUCIÓ: constitució borsa adm. interí i nomenament

Fes click ací per veure o descarregar

 

INFORMACIÓ ANTERIOR:

“BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ
(ADMINISTRATIU) DE L’AJUNTAMENT DE LA FONT DE LA FIGUERA”

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball pel sistema de concurs oposició lliure per a posteriors nomenaments com a funcionaris interins (administratius), amb la finalitat de proveir tant vacants com substitucions transitòries dels seus titulars o altres necessitats temporals de places enquadrades en l’escala d’Administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1, dotades amb les retribucions bàsiques corresponents al grup/subgrup de C, C1, dels previstos en l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Real Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i les retribucions complementàries que corresponguen conforme la legislació vigent, relació de llocs de treball i pressupost de l’Ajuntament de La Font de la Figuera.

Termini de presentació de sol·licutuds: 10 dies hàbils a comptar a partir del següent al
de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. (Del 22 de juny al 5 de juliol)

Publicació al BOP València: Fes click ací per veure o descarregar el document

BASESFes click ací per veure o descarregar el document

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL.- Fes click ací per veure o descarregar

DATA DE PUBLICACIÓ: Dilluns, 24 de juliol de 2017

TERMINI: Deu dies hábils, a partir de la publicació de l’anunci amb la llista provisional d’admesos i exclosos en la pàgina web i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA: 

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos, designació del tribunal i data de la prova d’oposició: Fes click ací per veure o descarregar

 

Dimecres, 27 de setembre de 2017, PUBLICACIÓ: 

Edicte.- Acta del tribunal de la FASE OPOSICIÓ.- Fes click ací per a veure o descarregar

Plantilla de RESPOSTES.- Fes click ací per veure o descarregar

 

Dimarts, 10 d’octubre de 2017, PUBLICACIÓ: 

Anunci de l’acta del tribunal.- Resolució al·legacions a l’exercici únic de la fase d’oposició.- Descarregueu fent click ací

 

Divendres, 17 de novembre de 2017, PUBLICACIÓ: 

  • ACTA DEL TRIBUNAL de la fase de concurs: Descarrega fent click ací
  • S’estableix un termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest document al web municipal perquè es formulen les reclamacions i al·legacions necessàries.

 

Dimecres,  13 de desembre de 2017, PUBLICACIÓ

  • RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- Click ací per a descarregar
  • Vist que, conclòs el període de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles al·legacions en relació amb la constitució de borsa d’ocupació per a cobrir les vacants d’administratiu , funcionari interí, de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, amb caràcter d’interinitat, s’han presentat al·legacions i reclamacions respecte a la baremació del concurs que consten en l’expedient, i a la vista de les mateixes aquest Tribunal resol.

 

Dilluns, 18 de desembre de 2017, PUBLICACIÓ:  

ANUNCI: relació definitiva d’aspirants per ordre de puntuació i nomenament

Feu click ací per veure o descarregar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *