AJUDES: Millora de les condicions de l’interior dels habitatges. Pla Renhata 2018

Ajudes a la Millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla Renhata

PUBLICACIÓ AL DOGV.- http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/10/pdf/2018_3436.pdf

  • Parts beneficiàries i condicions de la concessió de les ajudes

1. Podrà ser beneficiària d’aquestes subvencions qualsevol persona física
que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a
la Comunitat Valenciana.

2. El procediment de concessió d’aquestes subvencions serà el de
concurrència competitiva.

3. Les obres hauran d’estar finalitzades en el moment de la sol·licitud de
les ajudes.

4. Les obres s’hauran d’haver iniciat després del dia 1 de gener de 2017 i
s’hauran d’haver acabat entre el 15 de març de 2017 i el 10 de juliol de
2018

  • Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajuda acabarà el 10
de juliol de 2018. L’incompliment del termini de sol·licitud determinarà
automàticament l’exclusió de la convocatòria.

2. La presentació de sol·licituds es realitzarà segons els models
normalitzats que consten en l’annex de la present resolució.

3. El procediment de tramitació serà telemàtic i es realitzarà segons
estableix la base sisena de l’Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual
s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la
millora de les condicions de l’interior dels habitatges, sense perjuí del
que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

images

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *