Pressupostos i Liquidacions

  • ANY 2018 | Desglossament dels últims PRESSUPOSTOS visibles a la web del Ministeri d’Hisenda. (Any 2018):

Classificació per programes

Desglossament de despeses corrents

Desglossament de Despeses de Capital i Financeres

Desglossament de transferències

Desglossament d’ingressos corrents

Desglossaments d’Ingressos de Capital i Financers

Resum de classificació econòmica