Ordenances

 • Subvencions ajuntament

Ordenança general reguladora de subvencions i l’ordenança fiscal de la taxa per concurrencia a proves selectives. Mira o descarrega fent click ací.

 • Llicències d’obertura d’establiments

Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de les llicències d’obertura d’establiments. Mira o descarrega fent click ací.

 • Tinença d’animals potencialment perillosos

Edicte sobre aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. Mira o descarrega fent click ací

 • Instal·lacions Fotovoltaiques

Ordenança municipal Reguladora d´Iinstal·lacions solars Fotovoltaiques d’Autoconsum. Mira o descarrega fent click ací 

 • Licència obertura establiement

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa d’ Atorgament de Llicència
d’Apertura d’Establiment. Mira o descarrega fent click ací

 • Cementeri

Ordenança Municipal Reguladora. Mira o descarrega fent click ací 

 • Aigua potable

Ordenança fiscal del subministrament d’aigua potable. Mira o descarrega fent click ací

 • Servei clavegueram

Ordenança fiscal reguladora per la prestació dels servicis de clavegueram. Mira o descarrega fent click ací

 • Utilització d’edificis i locals municipals

Ordenança reguladora de la utilització temporal o esporàdica d’edificis i locals municipals. Mira o descarrega fent click ací

 • Escoles infantils

Ordenança reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis en les escoles infantils. Mira o descarrega fent click ací

 • Instal·lacions esportives

NOVETAT: Ordenança reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis d’istal·lacions esportives. Mira o descarrega fent click ací

 • Recollida de fem 

Ordenança reguladora de la Taxa de recollida de fem. Mira o descarrega fent click ací

 • Cuartelillos (Seus festeres)

-BOP nº 144 del 27-07-2016.- Anunci de l’Ajuntament de la Font de la Figuera sobre aprovació definitiva de l’ordenança reguladora dels “Cuartelillos” (Seus Festeres). Mira o descarrega fent click ací

 • Ocupació i prestació de serveis en el cementeri municipal

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació i prestació de serveis en el cementeri municipal. Mira o descarrega fent click ací

 • Preus públics

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics. Mira o descarrega fent click ací

 • Abocaments a la xarxa municipal de clavegueram públic

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança reguladora dels abocaments a la xarxa municipal de clavegueram públic. Mira o descarrega fent click ací

 • Servei Públic Municipal d’Abastiment i Subministrament d’Aigua Potable

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança reguladora del Servei Públic Municipal d’Abastiment i Subministrament d’Aigua Potable. Mira o descarrega fent click ací

 • Entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la vía pública per a persones amb movilitat reduïda, aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança reguladora i fiscal de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la vía pública per a persones amb movilitat reduïda, aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies. Mira o descarrega fent click ací

 • Taxa per prestació de serveis a les Escoles Infantils

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació de l’ordenança reguladora de la Taxa per prestació de serveis a les Escoles Infantils. Mira o descarrega fent click ací

 • Pressupostos 2016 i plantilla del personal 

-BOP nº 250 del 31-12-2015.- Aprovació inicial pel plenari del pressupost general del 2016 i la plantilla de personal. Mira o descarrega fent click ací

 • Ajuda a domicili 

– BOP nº 308 del 28-12-2013.- Aprovació d’ordenances reguladores i imposició d’ordenances fiscals. Descarrega fent click ací

– BOP nº 26 del 31-01-2014.- Aprovació d’errors de transcripció en la publicació de l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes del servei municipal d’ajuda a domicili. Descarrega fent click ací

 • Fem 

– BOP nº 304 del 21-12-2012.- Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la taxa per recollida de residus urbans (escombraries). Descarega fent click ací

 • Escoleta Infantil

– BOP nº202 del 24-08-2012.- Aprovació definitiva de la Taxa de prestació de serveis en les Escoles Infantils Municipals. Descarrega fent click ací 

 • I.C.I.O.

– NOVETAT: Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Descarrega fent click ací

 

 • Cerimònies civils

– BOP nº 116 del 17-05-2013. Descarrega fent click ací

 • Servituds urbanes

– BOP nº 308 del 28-12-2013. Descarrega fent click ací

 • Reglament especial d’honors i distincions

– BOP nº 77 del 01-04-2014. Descarrega fent click ací

 •  Abocaments de fangs de depuradora amb fins agrícoles

– BOP nº 77 del 01-04-2014. Descarrega fent click ací

 • Convivència ciutadana i bones pràctiques

– BOP nº 308 del 28-12-2013. Descarrega fent click ací

 • Composició i gestió de borses de treball de l’ajuntament

– BOP nº 174 del 24.07.2014. Descarrega fent click ací

 • Cementeri

– BOP nº 277 del 21-11-2014.- Descarrega fent click ací

 • Venda no sedentària

– BOP nº 277 del 21-11-2014. Descarrega fent click ací

 • Béns Immobles de Naturalesa Urbana

– ORDENANÇA: NOVETAT: Descarrega fent click ací

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

–  BOP nº 277 del 21-11-2014. Descarrega fent click ací

 • Taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, etc. 

–  BOP nº 277 del 21-11-2014. Descarrega fent click ací

 • Medi Rural

–  BOP nº 277 del 21-11-2014. Descarrega fent click ací

 • Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

–  BOP nº 277 del 21-11-2014. Descarrega fent click ací