Política de privacitat i ús de galetes

PROTECCIÓ DE DADES.- Nou reglament. Política de privacitat.

Data de pujada al web municipal: 2018.05.24

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l’objecte de garantir i protegir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris de la nostra pàgina web i per tal de protegir la seua intimitat i privacitat, hem redactat, de conformitat amb la legislació vigent, la present Política de privacitat.

Els termes recollits a continuació i especialment el deure de confidencialitat seran d’obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballe o puga treballar amb nosaltres i que tinga accés a les dades que ens facilites, bé durant la navegació en la nostra web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels serveis.

Reservat el dret a modificar el contingut de la present Política de Privacitat, amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com als informes o dictàmens emesos per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o el Grup de Treball de l’Article 29.

En cas que anem a utilitzar les dades personals dels usuaris, Potencials Clients o Clients, d’una manera diferent al que estableix la Política de Privacitat vigent al moment de facilitar-nos les dades; o en cas que anem a tractar-les amb finalitats diferents a les indicades en el moment en què ens facilites les teues dades, farem l’esforç possible per contactar com afectat, per informar-te i demanar de nou el consentiment. En cas contrari, no farem servir les dades per a finalitats diferents.

Aconsellem als usuaris que, cada vegada que accedeixen a la nostra pàgina web, revisen el present text per assegurar-se les finalitats i utilitzacions que podem fer de les seues dades.

En tot moment indicarem la data de l’última actualització de la Política de Privacitat perquè els usuaris coneguen el contingut efectiu que se’ls aplica i la data de l’última revisió.

Ajuntament de La Font de la Figuera, fa constar que aquesta política de privacitat es troba adaptada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD).

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades que es recopilen, tracten i emmagatzemen a través d’aquesta pàgina web i en ocasió dels serveis prestats i contractats a través de la mateixa, és Ajuntament de La Font de la Figuera, amb NIF P4613000A, amb domicili al C / Joan de Joanes 1, 46.690 La Font de la Figuera (VALÈNCIA). Correu electrònic: informatica@lafontdelafiguera.net i telèfon 962290004.

 • TRACTAMENT DE DADES.

Les dades de caràcter personal que es sol·liciten en el seu cas consistiran en aquelles que siguen imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud del titular de les dades, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats, sent aquestes dades recollides per finalitats determinades explícites i legítimes i no sent tractats aquestes dades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

El titular de les dades serà informat per Ajuntament de La Font de la Figuera, abans de la recollida de les seues dades, dels extrems establerts en aquesta política de privacitat, de manera que puga prestar consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seues dades.

 • PROCEDENCIA DE DADES.

En primer lloc, és important que els usuaris tinguen present que, quan es proporciona informació personal en línia (per exemple, a través del correu electrònic o a través d’Internet), aquesta pot ser recollida i usada per altres. És per això que, l’Ajuntament de La Font de la Figuera no es responsabilitza que aquesta informació puga ser recopilada, emmagatzemada i / o tractada per un tercer no autoritzat, ja que ha adoptat les mesures de seguretat que estan al seu abast perquè això no passe.

La procedència de les dades que tractem i emmagatzemem a l’Ajuntament de La Font de la Figuera pot venir de diferents llocs:

 • Mitjançant la nostra pàgina web recollim dades de caràcter personal d’aquells usuaris que decideixin voluntàriament emplenar els camps obligatoris que hem incorporat en cada un dels formularis de la nostra pàgina web.

Amb aquests formularis, els usuaris, podran realitzar una consulta.

A través d’aquests formularis, els usuaris ens faciliten les seues dades i consenten el tractament dels mateixos conforme a les finalitats indicades en el moment d’emplenar el formulari.

Els usuaris són responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que ens faciliten a través dels nostres formularis, sent la seua obligació mantenir-les actualitzades en tot moment per evitar errors per part nostra. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixca com a conseqüència de les informacions i dades lliurades a través d’aquests formularis, serà responsabilitat de l’Usuari.

La finalitat del tractament de totes aquestes dades serà la indicada en el moment de la recollida i detallada a l’apartat “Finalitats del tractament i terminis de conservació” de la present Política de Privacitat.

 • LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris dependrà del moment en què es recullen o tracten les dades de caràcter personal de l’usuari

La base legal per al tractament de les dades recollides a través del formulari de consulta i informació serà la de donar resposta a consultes o sol·licituds. Aquestes sol·licituds no impliquen cap relació contractual.

 • FINALITATS DEL TRACTAMENT I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les finalitats per a les quals es duran a terme cada un dels tractaments per part de Ajuntament de La Font de la Figuera, venen establertes en les diferents clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades -formularis web, etc.-.

No obstant l’anterior, les detallem íntegrament a continuació, juntament amb el període de conservació de les dades, fet per Ajuntament de La Font de la Figuera:

Formulari de contacte: Poder contactar a l’usuari per resoldre la consulta, dubte o suggeriment.  Aquestes dades es conservaran al servidor del prestador de correu electrònic sense termini de supressió i mentre l’afectat no manifeste la seua oposició. 

 • OBLIGACIÓ DE FACILITAR LES DADES SOL·LICITADES.

Amb l’objecte d’executar de manera òptima els serveis, els usuaris han de proporcionar-nos la informació i dades personals sol·licitades en els nostres formularis. En cas de no facilitar tota la informació sol·licitada i marcada com a obligatòria, l’Ajuntament de La Font de la Figuera no podrà oferir els seus serveis ni enviar, si escau, la informació sol·licitada i per tant no es podran prestar els serveis sobre els quals l’usuari estiga interessat .

 • MENORS D’EDAT

En l’Ajuntament de La Font de la Figuera, complim escrupolosament amb els requisits estipulats en el RGPD en matèria de protecció de dades de menors d’edat, pel que no recopilem, de forma intencionada, cap informació de menors de 14 anys d’edat. A més, informem als usuaris que la present pàgina web està dirigida únicament a persones majors de 18 anys d’edat.

 • COM PROTEGIM LA INFORMACIÓ DELS USUARIS

L’Ajuntament de La Font de la Figuera implementa mesures físiques, tècniques i organitzatives per mantenir la seguretat de les dades personals i tractar de reduir al mínim la possibilitat de destrucció accidental o il·legal, la pèrdua accidental, ús no autoritzat, alteració, modificació no autoritzada, divulgació i / o accés, així com qualsevol altra forma il·legal de processament de les seues dades, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD.

En aquest sentit, i tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la natura, el ALANÇ, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat que poden afectar els drets i llibertats les persones físiques, s’han establert mesures apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, l’Ajuntament de La Font de la Figuera té implementats els mecanismes suficients per a:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s’escau.

No obstant això, com usuari reconeixes i acceptes que les mesures de seguretat d’Internet no són inexpugnables i que les xarxes utilitzades a Internet no són 100% segures, de manera que qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà, pot ser interceptada i / o modificada per persones no autoritzades, per la qual cosa com a usuari hauràs també extremar les cauteles.

 • AVÍS DE VIOLACIÓ DE DADES PERSONALS O BRETXES DE SEGURETAT.

La violació de dades personals suposa una bretxa de la seguretat dels sistemes d’informació de l’Ajuntament de La Font de la Figuera que provoca o pot provocar la destrucció, alteració, pèrdua, divulgació no autoritzada o accés, accidental o no, a les dades personals transmeses, emmagatzemats o processats relacionats amb la prestació dels nostres serveis.

Per al cas que les dades personals que emmagatzemem i / o tractem en l’Ajuntament de La Font de la Figuera es vegen compromeses d’alguna manera, procedirem a notificar oportunament als afectats, i d’acord amb el que disposa l’article 33 del RGPD.

 • COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades personals que els usuaris ens hagen pogut facilitar mitjançant la nostra pàgina web, o durant la prestació dels serveis, no seran venuts, transferits i / o intercanviats amb tercers no autoritzats, llevat per obligació legal, o en els casos establerts més baix en relació amb les transferències internacionals de dades que realitzem des de l’Ajuntament de La Font de la Figuera.

 1. Transferències internacionals de dades.

En l’Ajuntament de La Font de la Figuera, utilitzem Twitter. Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Ara bé, L’Ajuntament de La Font de la Figuera, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Informem als nostres usuaris que Twitter està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seua Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb l’esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar la llista ací, i ací es pot obtenir més informació sobre com Twitter transfereix les dades albergats en la seua plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Twitter, Inc.

1355 MarketStreet # 900

San Francisco, Califòrnia 94103

Telèfon: (415) 222-9670

En l’Ajuntament de La Font de la Figuera, utilitzem Facebook.  Aquesta xarxa social està situada als Estats Units. Per això, qualsevol informació que pugem a aquesta xarxa social, suposa que realitzem una transferència internacional de dades als EUA ja que les dades pujats als nostres perfils s’emmagatzemen en els servidors d’aquesta empresa, situats també als EUA. Facebook, Inc ha obtingut la certificació dels marcs dels escuts de la privacitat de la UE-EE. UU. i de Suïssa-EE. UU. Ara bé, l’Ajuntament de La Font de la Figuera, no puja ni tracta a través d’aquesta plataforma dades personals dels usuaris, sent aquests els que voluntàriament decideixen seguir la nostra pàgina.

Com s’ha dit, Facebook està adherida al PrivacyShield i manifesta en la seua Política de Privacitat, enllaçada més amunt, que compleix amb l’esmentat marc de protecció de la Unió Europea i els Estats Units. Es pot consultar més informació ací sobre com Facebook transfereix les dades albergats en la seua plataforma. Per queixes o reclamacions en matèria de protecció de dades facilitem les següents dades:

Facebook, Inc.

1 Hacker Way

94025 MenloPark

Califòrnia 94025, EUA

Phone: (1) – (650) -543-4800

 

 • DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Qualsevol persona, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, el dret a la portabilitat, a no ser objecte de tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils i el dret a oposició de les dades personals que obren en qualsevol dels fitxers que és Responsable L’Ajuntament de La Font de la Figuera, per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i recepció, expressant clarament el seu desig i acompanyant fotocòpia del seu DNI i quants documents siguen necessaris per acreditar la seua identitat.

No s’ha d’oblidar indicar els motius que justifiquin l’exercici del dret.Para això, es podrà dirigir un escrit, bé a l’adreça de correu electrònic informatica@lafontdelafiguera.net, o a l’adreça C / Joan de Joanes 1, 46.690 La Font de la Figuera ( València).

Tenim a disposició dels usuaris formularis per a l’exercici d’aquests drets, poden sol·licitar-los en el nostre formulari de contacte.

 Què pot sol·licitar exactament?

 • Dret d’accés: Podrà sol·licitar informació sobre si l’Ajuntament de La Font de la Figuera està tractant dades personals seues.
 • Dret de rectificació: Podrà sol·licitar la rectificació de les dades, en cas que aquests siguen incorrectes, així com la supressió dels mateixos.
 • Dret de cancel·lació: Podrà sol·licitar la cancel·lació de les dades; i en cas que hi haja alguna limitació, l’Ajuntament de La Font de la Figuera conservarà les dades degudament bloquejades, únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: Podrà sol·licitar que deixem de tractar les dades en la forma manifestada, llevat que per motius legítims deguem seguir tractant-los, circumstància que manifestarem expressament.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: Podrà sol·licitar en qualsevol moment que limitem el tractament de les dades quan es donen algun dels casos següents:
 1. Quan s’impugne la precisió de les dades tractades i durant un període que permet a l’Ajuntament de La Font de la Figuera comprovar l’exactitud dels mateixos.
 2. Quan el tractament de les dades siga il·legal d’acord amb la legislació vigent i l’afectat opte per la restricció del seu ús en lloc de per la seua eliminació.
 3. Quan l’afectat requereixca les seues dades per a l’establiment, exercici o defensa de reclamacions legals.
 • Dret a la portabilitat de dades: De manera que, en cas que les dades es tracten de forma automatitzada, els mateixos siguen retornats o es transfereixen a una altra empresa indicada per l’usuari en un format estructurat, automatitzat i d’ús comú.
 • Dret de supressió: Podrà sol·licitar l’esborrat de les seues dades personals i l’Ajuntament de La Font de la Figuera haurà esborrar-los sense demora injustificada quan:
 1. Les dades ja no siguen necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recopilats o processats.
 2. L’afectat retira el consentiment en el qual es basa el tractament de les dades, i no hi ha un altre fonament jurídic per a això.
 3. L’afectat s’oposa al tractament perquè aquest té com a finalitat el màrqueting directe de productes.
 4. Les dades han estat processades il·legalment.
 5. Les dades han d’esborrar-se per complir amb una obligació legal a nivell comunitari i / o nacional.

A més, els usuaris disposen d’altres drets, que són:

 1. Dret a retirar el consentiment prestat: L’usuari, pot retirar el consentiment prestat per al tractament de dades personals per a alguna finalitat específica, quan així ho desitge, tan sols s’ha de posar en contacte amb nosaltres exercitant aquest dret.
 2. Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control: Qualsevol usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control, en cas que considere que l’Ajuntament de La Font de la Figuera està tractant les seues dades de manera errònia. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, domicili en C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid i telèfons de contacte 901 100 099 / 91.266.35.17.
 • XARXES SOCIALS

L’Ajuntament de La Font de la Figuera està present a Twitter, Facebook i YouTube, sense perjudici que puga utilitzar altres en el futur.

És per això que, a través d’aquesta política de privacitat, es reconeix responsable del tractament en relació amb les dades publicades per l’Ajuntament de La Font de la Figuera en aquestes plataformes, així com de les dades que els usuaris envien privadament a l’Ajuntament de La Font de la Figuera amb la finalitat de ser extrets -per exemple, comunicacions perquè l’Ajuntament de La Font de la Figuera atenga una consulta.

No obstant això, a través dels perfils, l’ Ajuntament de La Font de la Figuera no comparteix ni comunica cap informació personal dels usuaris, “seguidors” de Twitter, Facebook, etc.

Aprofitem la present Política de Privacitat per informar els usuaris que, el perfil de l’Ajuntament de La Font de la Figuera a les esmentades xarxes socials, està obert al públic en general, sense limitació d’accés a altres usuaris, amb la finalitat que la nostra marca, serveis, concursos, certàmens, etc. siguen vistos per la major quantitat de persones possibles. És per això pel que, en cas que els usuaris, seguidors dels nostres perfils envien al nostre mur informació de caràcter personal, serà la seua exclusiva responsabilitat.

Qualsevol que no vulga ser “seguidor” de l’Ajuntament de La Font de la Figuera a les xarxes socials en les quals està present, tan sols ha de deixar de seguir aquest perfil seguint el que disposen les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions de la xarxa social en qüestió. Les dades dels usuaris pujats als nostres perfils romandran en aquests des que l’usuari presta el seu consentiment fins que el retire, sol·licitant-ho a la plataforma.

El tractament que l’Ajuntament de La Font de la Figuera realitze dins les xarxes socials, serà com a màxim, el que la xarxa social permeta als perfils corporatius. Pel que l’Ajuntament de La Font de la Figuera podrà informar, quan la llei no ho prohibeixca, als seus seguidors, i, per qualsevol via que permeta la xarxa social, sobre les seues activitats, concursos, certàmens, serveis, etc. així com prestar servei personalitzat d’atenció al ciutadà a través de la xarxa social.

Qualsevol usuari podrà exercir els drets de protecció de dades, posant-se en contacte amb l’Ajuntament de La Font de la Figuera en la direcció i correu electrònic indicat en l’apartat corresponent a les mateixes.

En cap cas l’Ajuntament de La Font de la Figuera extraurà dades de les xarxes socials si no compta amb el consentiment exprés de l’usuari per a això.

Recomanem als usuaris encaridament llegeixin les polítiques de privacitat i Termes i Condicions de les xarxes socials on som presents.

 Darrera modificació 24 maig 2018

 

Què és una galeta ?

Les cookies són petits fitxers que es descarrega al teu ordinador quan navegues per llocs web . Un exemple senzill seria quan entres a la pàgina d’un compte de correu electrònic web com Gmail , Outlook o Yahoo Mail.

Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i no contenen ni recopilen informació . S’usen , per exemple , per mantenir en usuari autenticat en un compte com les anteriors sense que sigui necessari que s’autentiqui cada vegada que accedeixi al seu compte . Un altre exemple és la publicitat on basat en anuncis que hagi visitat l’usuari prèviament , se li intenten oferir anuncis més rellevants . El Ajuntamet de la Font de la Figuera utilitzem els següents tipus de galetes:

 • Galetes de primeres parts : són galetes estrictament necessàries . Permeten la interactuació de l’ usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions . ( Durada entre 23 dies i tres mesos ) .
 • Galetes de rendiment i anàlisi: són galetes utilitzades per a l’anàlisi i estadístiques que milloren l’experiència del lloc web . Mitjançant l’ús d’aquestes galetes es pot mostrar informació més rellevant als visitants . ( Duració entre 100 dies i 1 any ) .
 • Galetes d’afiliació : com a lloc web amb enllaços d’afiliació, aquest tipus de galetes permet que l’empresa d’afiliació detecti que un client seu procedeix d’aquest lloc.

Així mateix , Google Analytics habilita en el domini del lloc web les galetes anomenades :

 • ” __utma ” : És necessària per al funcionament de Google Analytics i té un període de caducitat de 2 anys .
 • ” __utmz ” : És utilitzada per realitzar la ubicació de la visita , és a dir , des d’on i com ha arribat l’usuari a la nostra web i caduca als 6 mesos ) .

L’objectiu és recopilar estadístiques : el nombre de visites , el període de consultes , el cercador utilitzat per accedir al lloc web , les paraules clau utilitzades, la ubicació global del visitant , els continguts visitats al lloc web, així com altres paràmetres del trànsit en el lloc web , sempre des de l’anonimat .

Google emmagatzema aquesta informació recollida per les galetes de manera que no s’identifica a cap usuari . Tampoc s’associa la seva adreça d’IP amb qualsevol altra informació de què disposi . A més, Google Inc és una empresa que es troba adherida a l’Acord de Port Segur . L’acord garanteix que les dades transferides seran tractades d’acord als nivells de protecció de la normativa europea . Per obtenir més informació sobre Google Analytics pot dirigir-se al següent enllaç .

A partir de l’opció que prengui sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, se li enviarà una galeta addicional per salvaguardar la seva elecció i que no hagi d’acceptar l’ús de cookies cada vegada que accedeixi al Lloc Web de Ajuntamet de la Font de la Figuera .

Com desactivar les galetes?

Tots els navegadors permeten fer canvis que permetin desactivar la configuració de les galetes . Aquests ajustaments es troben ubicats en les ” opcions” o ” preferències ” del menú del seu navegador . A continuació et deixem els enllaços amb instruccions per a diferents navegadors on veuràs com desactivar les cookies . Tanmateix , recorda que desactivar galetes implica perdre funcionalitat en molts llocs web .

Si desitja no desitges ser rastrejat per les galetes , Google ha desenvolupat un complement per instal · lar en el seu navegador al que pot accedir al següent enllaç .

Més informació i el nostre agraïment especial a la web de Lets Law i en la guia de l’AEPD sobre l’ús de les cookies .